Setningsskader

Fairy House av Richard Elzey illustrerer setningsskader

Fairy House by Richard Elzey

Setningsskader er en fellesbetegnelse på flere typer skader som kan ramme boliger. Typiske tilfeller er at boligens fundament er dårlig, slik at bygget har forskjøvet seg eller sunket noe. Setningsskader kan også komme av utglidninger av masser under boligen. Dårlig utført arbeid med grunnmur og bærende konstruksjoner kan også føre til setningsskader. Dersom boligen har kjeller / rom under bakkenivå, så kan skader også oppstå som følge av jordtrykk eller telehiv / frostspreng.

Hvordan merker jeg om boligen har en setningsskade?

Typiske symptomer på setningsskader er skjevhet i gulv, at dører går tregt eller kiler seg fast. Videre kan setningsskader gi seg utslag i sprekker i murvegger. Setningsskader som følge av at bygget har sunket viser seg som oftest som sprekker i 45 graders vinkel. Setningsskader forårsaket av teletrykk viser seg som oftest som horisontale sprekker i muren. Skjevheter og svikt i gulv kan også være forårsaket av feil eller underdimensjonert oppbygning av etasjeskillet eller gulvet

Er setningsskader eller skjevheter en mangel?

Alle bolighus skal være konstruert for å vare i lang tid. Dette har vært standarden og byggeskikken langt tilbake i tid. Man skal ikke måtte forvente at konstruksjonen er så svak at det oppstår bevegelser og skjevheter eller skader. Det klare utgangspunktet er derfor at setningsskader og skjevheter vil utgjøre en mangel ved boligen, så sant selgeren ikke har gjort deg spesielt oppmerksom på at boligen hadde slike skader før salget.

Ved gamle hus vil det kanskje være normalt med noe knirk eller noe mindre svikt i gulv. Gulvene skal imidlertid ikke være skjeve, selv på eldre hus, og man skal heller ikke kunne forvente setningsskader. I nyere hus skal det ikke forekomme hverken skjevheter eller setningsskader.

Jeg har oppdaget skjevheter i boligen som jeg har kjøpt. Hvordan skal jeg reklamere?

Dersom du har kjøpt en brukt bolig har du rett til å reklamere overfor selger etter reglene i avhendingsloven. Dersom du har kjøpt oppføring av en ny bolig – dvs. at boligen ikke var ferdig bygget da du kjøpte den, så har du rett til å reklamere overfor utbygger etter reglene i bustadoppføringsloven.

I begge tilfeller er det viktig at du er raskt ute med å reklamere, siden det gjelder frister for å fremsette reklamasjon. Du bør derfor straks gi motparten beskjed om det du har avdekket, og at du anser dette for å være en mangel ved boligen. Du kan deretter bruke noe tid på å vurdere skaden og fremme et krav.

Jeg har fått konstatert skjevheter og setningsskader i boligen. Hva kan jeg kreve?

Dette vil komme an på skadenes omfang og alvorlighetsgraden. Som utgangspunkt kan du kreve prisavslag eller erstatning tilsvarende kostnadene for å få mangelen utbedret. Dersom skadene er omfattende kan du kreve heving av kjøpet.

Jeg ønsker å rette krav mot selger. Hvordan bør jeg gå fram?

Det er å anbefale å få en fagkyndig vurdering av skadene fra en takstmann, byggmester, e.l. En slik vurdering vil danne grunnlaget for videre krav i saken. I forbindelse med utforming av reklamasjon og krav kan det være en idé å rådføre seg med en advokat. Både utgifter til takstmann og advokat vil være dekket av standard villaforsikring/husforsikring eller innboforsikring.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post