Offentlig skifte

Et nødvendig onde?

Etter en skilsmisse må partene forsøke å komme til enighet om fordelingen av sin formue. Dette viser seg ofte å ikke være så enkelt. Dersom enighet ikke oppnås er det mulig å få hjelp fra det offentlige til å løse konflikten ved hjelp av retten. Under her svarer våre advokater på spørsmål om offentlig skifte.

Når kan jeg be om offentlig skifte?

Det kan du gjøre på et hvilket som helt tidspunkt. Men et slikt krav bør selvfølgelig ikke komme før det er gjort reelle forsøk på å få til en deling av felleseiet i minnelighet. Et offentlig skifte bør være siste utvei når alt annet er prøvd for å finne en løsning. Det er vanlig at retten ber om et møte med partene for å kartlegge hva partene er uenig om. Det vil også være maktpåliggende å forsøke å mekle frem en avtale mellom dere, uten at det blir nødvendig å åpne et offentlig skifte.

Kostnaden for et slikt møte er kroner 1 720. Det er vanlig å ha med advokat i disse møtene.

Kan det kreves offentlig skifte når jeg har særeie?

Ikke for den delen av formuen som særeiet gjelder. Felleseiet for øvrig er gjenstand for deling.

Hvordan skal formuen deles etter loven?

Først trekker dere fra gjelden dere har på det tidspunktet dere flytter fra hverandre. Deretter deler dere resterende del av formuen (på tidspunktet for flytting) likt mellom dere. Har en av partene et skjevdelingskrav holdes verdien av denne tingen utenfor delingen. Det er verdien fra noen som stammer fra før ekteskapet ble inngått eller fra arv eller gave gitt fra andre enn ektefellen som kan kreves skjevdelt.

Hva skjer under det offentlige skiftet?

Retten vil da ta stilling til de enkelte tvistepunktene i saken. Prosessen er lik en vanlig rettssak med bevisførsel og prosedyre fra advokatene. Det betyr at du må i vitneboksen og forklare deg om de faktiske forhold i saken. Ved offentlig skifte er det ikke anledning til å forhandle underveis. Retten vil treffe en avgjørelse på alle de aktuelle spørsmål. Dette er noe man bør tenke over før man sender en begjæring om offentlig skifte til retten. Man gir fra seg kontrollen.

Hvor mye koster det?

Det må stilles sikkerhet for kostnadene ved skiftet med kroner 19 780. Det er den som begjærer skiftet som må stille sikkerhet. Er det nok verdier til deling i boet vil partene senere bli belastet kostnadene med skiftet likt. Kostnadene kan dog bli beydelig høyere enn det som det er stilt sikkerhet for.

Jeg og min tidligere ektefelle har inngått en avtale om delingen som han/hun nå er uenig i. Kan det da kreves offentlig skifte?

Nei, spørsmål om hvordan avtaler skal tolkes og forstås må avgjøres ved at det anlegges et ordinært søksmål for retten. Partene vil da få tilbud om rettsmekling hvor en dommer vil forsøke å mekle frem en løsning. Dersom dette ikke lykes gjennomføres det en vanlig rettssak. Til forskjell fra en skiftebehandling av saken er det full adgang til å forhandle under rettssaken.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post