Nabokrangel?

Nabokonflikter kan gå på helsa løs. Nylig hadde vi for eksempel en sak hos oss hvor en person ønsket besøksforbud mot naboen som han i en årrekke hadde kranglet med. Er det først oppstått en uløselig konflikt er den siviliserte måten å løse saken på juridisk. Her svarer våre naborettseksperter på noen vanlige spørsmål innen naboretten.

Viktige tips:

  • Skaff dokumentasjon
  • Skjønnsmessige vurderinger i naboretten. Det kreves god argumentasjon
  • Naboloven § 2 er den sentrale bestemmelse
  • Høyt konfliktnivå
  • Advokatkostnader dekkes normalt på innboforsikringen

Naboen min har kuttet trær på eiendommen min. Kan han det?

Det skal han være veldig varsom med. Det verserer hvert år flere slike saker for retten og erstatningsbeløpene kommer fort opp i flere hundre tusen kroner. Erstatningsrettslig er det for det første et spørsmål om naboen har opptrådt uaktsomt. Er det på det rene at man har tatt seg til rette på denne måten, skal det mye til for at retten ikke vurderer handlingen som uaktsom. Neste spørsmål i erstatningsvurderingen er om den uaktsomme handlingen (nedhuggingen) er årsaken til skaden som har skjedd. I utgangspunktet heller ikke vanskelig å konstatere. Dog hender det at det har vært flere sammen om ugjerningen. Det kan da hevdes at det ikke er sannsynliggjort hvem som faktiske hugde de enkelte trærne. Her vil imidlertid retten ofte vurdere all skadeverket som utført i fellesskap av trefellerne. Siste spørsmål er da hva skaden utgjør i kroner og øre. Gjenskaffelses/utbedringskostnad er utgangspunktet. I tillegg ser retten hen til hvilken verdi trærne hadde for eieren. Gav de skjerming mot naboer? Mot vær og vind?

Naboen min har plassert skrot på hele eiendommen sin. Det er til sjenanse for hele nabolaget. Er det noe vi kan gjøre?

Dette spørsmålet regulerer av naboloven. Det fremgår av loven at ingen kan ha noe på eiendommen, gjøre noe på eiendommen eller sette i gang med noe på eiendommen som “urimelig eller uturvande” er til skade eller ulempe for naboen. Det nynorske og gammelmodige ordet “uturvande” betyr unødvendig. Det er altså to typer vurderinger som må foretas. Først må man vurdere betydningen skrotet hos naboen har for dere naboer. Hvor godt ses det? Er virkelig hele eiendommen tatt i bruk til skrot? Det er en skjønnsmessig vurdering, men om eiendommen ser ut som en bilopphuggingsplass og dette er godt synlig for naboene mener jeg dette lett juridisk sett vil bli vurdert som en ulempe. Er det så urimelig eller unødvendig at naboen er en “skrotnisse”? I avgjørelsen av om noe er urimelig følger det av loven at man skal ta hensyn til om aktiviteten hos naboen er noe man må kunne forvente hos en nabo (“venteleg”). Videre om aktiviteten er vanlig i et nabolag (“plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader”). Svaret på begge spørsmål er etter min mening nei, noe som klart taler for at aktiviteten er urimelig og unødvendig.

Naboungene hopper på trampolinen døgner rundt. Det er ikke fred å få. Har vi noen rettigheter?

Også her må vurderingen skjer etter de linjer skissert overfor her. Det er naboloven som gjelder og det er to vurderinger som må foretas. Er ulempen tilstrekkelig stor og er det urimelig og unødvendig med all støyen. At barn hopper på trampoline må man nok forvente. Spørsmålet er om de støyer mer enn det som kan forventes og om de bruker trampolinen mer enn det man må kunne regne med.

Naboen har et høyt tre på sin eiendom som er gammelt og falleferdig og som tar alt sola fra oss. Kan vi kreve at treet felles?

Naboloven har en egen regel for dette tilfelle. De trærne som kan være lov å felle er de som står nært naboens eiendom. Loven tar utgangspunkt i hvor høyt treet er og sier at dersom treet står nærmere naboen enn 1/3 av dens høyde, så kan det være aktuelt med felling. Det er avstanden til hus og hage, eventuelt tun det måles i forhold til – i praksis der gjerdet går. Dersom treet du ønsker å felle faller i denne kategorien kan du kreve felling dersom treet er til skade eller ulempe for deg og det samtidig ikke er nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde det. Jeg vet ikke hvilke grunner naboen har for å beholde treet, men at den er til ulempe og skade for deg synes ikke tvilsomt. Særlig det forhold at treet er stort og fallerferdig er viktig. Er det slik at treet kan falle ned på eiendommen din, med det skadepotenisal dette har, er det et sterkt argument for å det må kunne felles.

Ring  advokat gratis på tlf 98 81 98 44 eller bruk den gule boksen

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post