Sluttavtale mal

Sluttavtale signeresNedenfor følger de punktene som er vanlige å ha med i en sluttavtale, med eksempel på hvordan teksten til de forskjellige punktene kan utformes.

Mellom selskapet og arbeidstaker er det inngått følgende fratredelsesavtale som erstatter oppsigelse:

 

 

Oppsett for sluttavtale

 • Opphørstidspunkt

  Partene er enige om at Arbeidstakers ansettelsesforhold i Selskapet opphører pr. … 2015 (”Opphørstidspunktet”).

 • Rettigheter og plikter frem til opphørstidspunktet

  Arbeidstaker har krav på ordinær lønn frem til Opphørstidspunktet, inklusive lønn for desember som utbetales … 2015. Lønn frem til Opphørstidspunktet er beregningsgrunnlag for feriepenger.

 • Fratredelsestidspunkt

  Arbeidstaker har som utgangspunkt ordinær arbeidsplikt ut … 2015, men med muligheter til å jobbe hjemmefra etter avtale med nærmeste overordnede. Arbeidstaker fritas for arbeidsplikt … 2015 («Fratredelsestidspunktet»).

 • Utmelding av arbeidstakerregister og kollektive ordninger mv

  Arbeidstaker meldes ut av Arbeidstakerregisteret og kollektive ordninger hun er tilsluttet i kraft av ansettelsesforholdet med virkning fra Opphørstidspunktet. Dersom Arbeidstaker tiltrer nytt arbeid i desember 2015, vil eksisterende pensjons- og forsikringsordning imidlertid opphøre fra samme tidspunkt. Arbeidstaker plikter å informere Selskapet om tiltredelse i ny stilling når eventuell ny arbeidsavtale signeres. Lønn for desember 2015 utbetales imidlertid uavhengig av om Arbeidstaker tiltrer nytt arbeidsforhold i nevnte måned.

 • Sluttvederlag

  Arbeidstaker mottar et sluttvederlag på NOK … den … 2015. Sluttvederlaget er ikke beregningsgrunnlag for feriepenger. Det foretas skattetrekk i sluttvederlaget og beløpet innberettes til likningsmyndighetene som lønn etter gjeldende regler. Selskapet forbeholder seg retten til å foreta trekk i sluttvederlaget for eventuelle utestående krav mot Arbeidstaker. Sluttvederlaget avkortes ikke av eventuelle alternative inntekter.

 • Dekning av utgifter til juridisk bistand

  Selskapet dekker Arbeidstakers utgifter til juridisk bistand begrenset oppad til NOK … med tillegg av mva.

 • Feriepenger

  Opptjente feriepenger for 2015 utbetales i … 2016.

 • Retur av selskapets eiendeler mv.

  Ved Fratredelsestidspunktet skal Arbeidstaker returnere alt hun har i sin besittelse og som tilhører Selskapet, så som – men ikke begrenset til – alle dokumenter, datafiler og e-post som har tilknytning til arbeidet, adgangskort, visittkort, kundelister, nøkler til arbeidsplassen mm. Har Arbeidstaker selskapsrelevant informasjon eller informasjon knyttet til Selskapets kundeforhold på egne lagringsmedier, skal dette innen samme tidspunkt overleveres Selskapet. Innen samme tidspunkt skal Arbeidstaker ha slettet alle private dokumenter og e-poster, slik at Selskapet sikres tilgang til all virksomhetsrelevant dokumentasjon på nettverk, datamaskin med videre fra Fratredelsestidspunktet.
  Eventuell bærbar PC og mobiltelefon som Arbeidstaker har disponert skal returneres ved Fratredelsestidspunktet.

 • Forretnings- og driftshemmeligheter

  Arbeidstakers forpliktelse til å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om forretnings- eller driftshemmeligheter eller annen informasjon av intern art om Selskapet eller andre selskap i dets konsern, gjelder også etter Opphørstidspunktet.

 • Attest

  Arbeidstaker skal motta en attest i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Attesten skal være velegnet for jobbsøk.

 • Konfidensialitet

  Partene skal bevare taushet omkring denne avtalens innhold. Avtalen kan likevel, om påkrevd fremlegges for offentlige myndigheter som måtte ha krav på innsyn, så som NAV, skattemyndigheter mv.

 • Endelig oppgjør

  Arbeidstaker aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes i henhold til de betingelser som fremgår av denne avtale.  Gjennomføring av avtalen innebærer at ethvert krav Arbeidstaker måtte ha i relasjon til arbeidsforholdet skal anses opp- og avgjort. Arbeidstaker har således ingen ytterligere krav, søksmålsgrunnlag, etc. av noen karakter med utspring i ansettelsesforholdet. Denne avtale er undertegnet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post