Oppsigelsesfrister

Ved oppsigelse trenger arbeidstaker tid til å områ seg med å finne nytt arbeid samtidig som det mottas lønn. Arbeidsgiver på sin side har ofte behov for arbeidskraften inntil man har fått ansatt en ny person i stillingen. Her følger svar på vanlige spørsmål om arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister.

Gratis advokatråd! Ring 64 90 80 00

Vanlige spørsmål om oppsigelsesfrister

Arbeidsavtalen min sier ingenting om oppsigelsesfristens lengde. Hva har jeg minimum krav på da?

Fristen skal da være minimum en måned, med mindre dere blir enige om noe annet.

Jeg har blitt sagt opp etter å ha vært ansatt 8 år i en bedrift. Etter kontrakten har jeg bare en måneds oppsigelsestid. I arbeidsmiljøloven leser jeg at man har krav på to måneders oppsigelsestid etter 5 års ansettelse. Gjelder arbeidsavtalen eller loven?

Loven er ufravikelig og du har som du skriver krav på 2 måneders oppsigelsestid i og med at du har vært ansatt i 5 år. Etter ti års ansettelse økes for øvrig oppsigelsesfristen til 3 måneder.

Jeg er 56 år og har vært ansatt i bedriften i 20 år. Hvor lang oppsigelsesfrist har jeg da?

Fra og med fylte 50 år forlenges oppsigelsesfristene forutsatt at du har vært sammenhengende tilsatt bedriften i 10 år. Fristen er da 4 måneder ved fylte 50 år, 5 måneder ved fylte 55 år og 6 måneder ved fylte 60 år. Dette gjelder imidlertid kun om du blir sagt opp fra jobben.

I ditt tilfelle har du altså en oppsigelsestid på 5 måneder.

Hvordan beregner man oppsigelsestiden?

Oppsigelsesfristen løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen fant sted. så lenge klokken ikke er passert 24.00 siste dag i måneden løper fristen fra den 1. neste måned.

Jeg har blitt sagt opp men har unnlatt å møte på jobb i oppsigelsestiden. Hvilke konsekvenser kan dette få for meg?

Dersom man ikke møter på jobb i oppsigelsestiden fantegår man. Arbeidsgiveren kan, og vil ofte, trekke deg i lønn for den tiden du har vært borte.

Arbeidsgiver nekter meg å jobbe i oppsigelsestiden. Kan han det?

Nei, det kan han ikke. Man har en plikt og en rett til å jobbe i oppsigelsestiden. Mottar du heller ikke lønn kan du kreve erstatning og/eller oppreisning.

Arbeidsgiver har betalt flere kurs for meg mot at jeg binder meg til å jobbe for ham i to år. Finnes det noen mulighet for å si opp likevel, og hva er oppsigelsesfristen?

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 1-9 at loven ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt. loven har klare regler vedrørende oppsigelsesfrister. Det er videre heller ikke adgang til å tvinge folk til å arbeide, for eksempel ved en midlertidig forføyning.

Man kan stille spørsmål om arbeidsgiver eventuelt kan kreve erstatning for brudd på bindingstiden. Etter rettspraksis vil det først og fremst være i arbeidsforhold hvor en persons kompetanse er helt avgjørende for bedriften at dette vil være en aktuell problemstilling og/eller der en ansatt har eierinteresser i selskapet.

Kan jeg heve arbeidsavtalen?

En slik adgang er ikke lovregulert, men det må legges til grunn at det foreligger en slik adgang på ulovfestet grunnlag. For eksempel kan dette være aktuelt dersom arbeidsgiver over tid ikke har utbetalt lønn. Da er det ikke naturlig at arbeidstaker skal være bundet opp av oppsigelsestid.

Arbeidsmiljøloven har lovregulert adgangen til å heve arbeidsforholdet ved virksomhetsoverdragelser dersom arbeidsvilkårene blir vesentlig endret til skade for arbeidstaker.

Jeg er midlertidig ansatt. Hvilke oppsigelsesfrister gjelder?

I midlertidige avtaler skal det fremgå av arbeidsavtalen hvor lenge engasjementet varer. Når denne perioden er over opphører arbeidsforholdet uten oppsigelsesfrister. Dersom arbeidsforholdet avsluttes før denne perioden er over gjelder de vanlige oppsigelsesreglene. Arbeidsgiver må ha saklig grunn for dette.

Har man vært ansatt midlertidig i mer enn ett år har man krav på å få varsel om opphørstidspunktet.

Jeg er prøvetidsansatt. Hvor lang oppsigelsesfrist har jeg?

Med mindre du har avtalt en lengre frist er den på 14 dager. Merk at fristen løper i 14 dager fra oppsigelsen fant sted.

Kan jeg avvikle ferie i oppsigelsestiden?

Det kan du forutsatt at du har 3 måneders oppsigelsestid.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Benytt vår tjeneste “Gratis spørsmål”.

PS: Juridisk.no legger ut nye juridiske tips og vink hver eneste dag. Om du ønsker et juridisk fortrinn i hverdagen kan du favorittmerke/bokmerke denne artikkelen på din pc/mobil og besøke oss av og til.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post