Hvem tar saken?
Dersom du ønsker å få hjelp av Juridisk.no vil en av våre advokater bli ansvarlig for oppdraget. Du forholder deg utelukkende til denne advokaten – saken vil ikke bli satt ut til andre advokater eller advokatfullmektiger.

Hvor lang tid tar en sak?
Mange er opptatt av hvor lenge en sak vil vare. Det er selvfølgelig vanskelig å si noe om. Det vil avhenge av om saken bringes inn for retten, hvor mange instanser saken behandles i mv. Det er vanlig at det tar en eller flere måneder å opprette dialog med motparten, innhente dokumentasjon, forhandle og eventuelt forberede saksanlegg. I saker som skal behandles i tingretten foreligger det normalt dom innen 6 måneder etter at saken ble igangsatt. Du vil bli holdt løpende orientert om sakens fremdrift.

Hva koster det?
Oppdraget løper fra bekreftelse av oppdragsavtale, og fra dette tidspunktet fører vi tiden vi bruker på saken.

Timesats for oppdraget er kr 970 eks mva per time dersom du har krav på fri rettshjelp. Vi undersøker kostnadsfritt om du har krav på dette. Har du ikke krav på fri rettshjelp er timeprisen mellom kr 1200 og 1800 eks mva avhengig av sakstype, om du skal betale selv eller om forsikringsselskapet ditt betaler osv.

I arbeidstvister avtaler vi av og til at salæret halveres dersom man ikke oppnår et resultat. Det gjør vi for at risikoen skal være mindre for deg, slik at du ikke unnlater å forfølge en sak der du har rett. Vi tilbyr dette typisk i saker hvor klientens økonomi bare er litt bedre enn hva som skal til for å få fri rettshjelp. I enkelte saker med et særlig sterkt behov hos klienten tar vi oppdrag såkalt no cure no pay. Da betaler du ingenting om vi ikke oppnår et resultat for deg.

I endel saker kan du få dekket utgifter til advokat og sakkyndige av ditt forsikringsselskap. Dette gjelder særlig i saker om kjøp og salg, bolig og eiendom, bil osv. Også mange andre sakstyper er dekket, men dekningene varierer noe fra selskap til selskap. Om du kontakter oss om en sak undersøker vi alltid muligheten til å få dekket dine utgifter på en forsikring. Dekningen er normalt på kr 80 eller 100 000,-. Egenandelen er på kr 3 – 4 000,- + 20 % av kostnader som overstiger dette. Vi fakturerer deg direkte for egenandelen.

Når må jeg betale?
Ved korte oppdrag sender vi faktura når oppdraget er avsluttet. Ved løpende oppdrag eller oppdrag som går over flere måneder sender vi normalt faktura månedlig. Sammen med fakturaen får du tilsendt en timeliste med beskrivelse av utført arbeid og medgått tid. Faktura og timeliste sendes på e-post om ikke annet er avtalt.

Spørsmål?
Om du ikke fikk svar på det du lurte på rundt det å bruke advokat må du gjerne ta kontakt med oss, slik at vi får besvart dine spørsmål.

Thomas OftedahlOm å bruke advokat